ภาพพิมพ์

                   ความหมายของการพิมพ์ภาพ

การพิมพ์ภาพ   ( PRINTING ) การพิมพ์ภาพ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พิมพ์ออกมาเป็นผลงานที่มีลักษณะ เหมือนกันกับแม่พิมพ์ทุกประการ และได้ภาพที่เหมือนกันมีจำนวนตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป
การพิมพ์ภาพเป็นงานที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากการวาดภาพ ซึ่งการวาดภาพไม่สามารถ สร้างผลงาน 2 ชิ้น ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการได้ จึ งมีการพัฒนาการพิมพ์ขึ้นมา ชาติจีน ถือว่าเป็นชาติแรกที่นำเอาวิธีการพิมพ์มาใช้อย่างแพร่หลายมานานนับพันปี จากนั้น จึงได้แพร่หลายออกไปในภูมิภาคต่างๆของโลก ชนชาติทางตะวันตกได้พัฒนาการพิมพ์ภาพ ขึ้นมาอย่างมากมาย มีการนำเ

Lithography press for printing maps in Munich.

Image via Wikipedia

อาเครื่องจักรกลต่างๆเข้ามาใช้ในการพิมพ์ ทำให้การพิมพ์มีการ พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
การพิมพ์ภาพมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้
1. แม่พิมพ์ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิมพ์
2. วัสดุที่ใช้พิมพ์ลงไป
3. สีที่ใช้ในการพิมพ์

4. ผู้พิมพ์
ผลงานที่ได้จากการพิมพ์ มี 2 ชนิด คือ
1. ภาพพิมพ์ เป็นผลงานพิมพ์ที่เป็นภาพต่างๆ เพื่อความสวยงามหรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ อาจมีข้อความ ตัวอักษรหรือตัวเลขประกอบหรือไม่มีก็ได้
2. สิ่งพิมพ์ เป็นผลงานพิมพ์ที่ใช้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เป็นตัวอักษร ข้อความ ตัวเลข อาจมี ภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้

ประเภทของการพิมพ์ การพิมพ์แบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะต่าง ดังนี้

Pablo Picasso - L´Arlequin

Image by oddsock via Flickr

1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการ พิมพ์ ได้ 2 ประเภท คือ
1.1 ศิลปภาพพิมพ์ ( GRAPHIC ART ) เป็นงานพิมพ์ภาพเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็น งานวิจิตรศิลป์
1.2 ออกแบบภาพพิมพ์ ( GRAPHIC DESIGN ) เป็นงานพิมพ์ภาพประโยชน์ใช้สอยนอก เหนือไปจากความสวยงาม ได้แก่ หนังสือต่างๆ บัตรต่างๆ ภาพโฆษณา ปฏิทิน ฯลฯ จัดเป็นงาน ประยุกต์ศิลป์

The intaglio (printing) press

Image via Wikipedia

English: Offset printing Norsk (bokmål): Offse...

Image via Wikipedia

2. แบ่งตามกรรมวิธีในการพิมพ์ ได้ 2 ประเภท คือ
2.1 ภาพพิมพ์ต้นแบบ ( ORIGINAL PRINT ) เป็นผลงานพิมพ์ที่สร้างจากแม่พิมพ์และวิธี การพิมพ์ที่ถูก สร้างสรรค์และกำหนดขึ้นโดยศิลปินเจ้าของผลงาน และเจ้าของผลงาน จะต้องลงนามรับรองผลงานทุกชิ้น บอกลำดับที่ในการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์ และ วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ด้วย
2.2 ภาพพิมพ์จำลองแบบ ( REPRODUCTIVE PRINT ) เป็นผลงานพิมพ์ที่สร้างจากแม่พิมพ์ หรือวิธี การพิมพ์วิธีอื่น ซึ่งไม่ใช่วิธีการเดิมแต่ได้รูปแบบเหมือนเดิม บางกรณีอาจเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

Negative litography stone and positive print o...

Image via Wikipedia

3. แบ่งตามจำนวนครั้งที่พิมพ์ ได้ 2 ประเภท คือ
3.1 ภาพพิมพ์ถาวร เป็นภาพพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาจากแม่พิมพ์ใดๆ ที่ได้ผลงานออกมามีลักษณะ เหมือนกันทุกประการ ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป
3.2 ภาพพิมพ์ครั้งเดียว เป็นภาพพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาได้ผลงานเพียงภาพเดียว ถ้าพิมพ์อีกจะ ได้ผลงานที่ไม่เหมือนเดิม

4. แบ่งตามประเภทของแม่พิมพ์ ได้ 4 ประเภท คือ
4.1 แม่พิมพ์นูน ( RELIEF PROCESS ) เป็นการพิมพ์โดยให้สีติดอยู่บนผิวหน้าที่ทำให้นูน ขึ้นมาของแม่พิมพ์ ภาพที่ได้เกิดจากสีที่ติดอยู่ในส่วนบนนั้น แม่พิมพ์นูนเป็นแม่พิมพ์ ที่ทำขึ้นมาเป็นประเภทแรก ภาพพิมพ์ชนิดนี้ได้แก่ ภาพพิมพ์แกะไม้ ( WOOD-CUT ) ภาพพิมพ์แกะยาง ( LINO-CUT ) ตรายาง ( RUBBER STAMP ) ภาพพิมพ์จากเศษวัสดุต่างๆ
4.2 แม่พิมพ์ร่องลึก ( INTAGLIO PROCESS ) เป็นการพิมพ์โดยให้สีอยู่ในร่องที่ทำให้ลึกลง ไปของแม่พิมพ์โดยใช้แผ่นโลหะทำเป็นแม่พิมพ์ ( แผ่นโลหะที่นิยมใช้คือแผ่นทองแดง ) และทำให้ลึกลงไปโดยใช้น้ำกรดกัด ซึ่งเรียกว่า ETCHING แม่พิมพ์ร่องลึกนี้พัฒนาขึ้นโดย ชาวตะวันตก สามารถพิมพ์งานที่มีความ ละเอียด คมชัดสูง สมัยก่อนใช้ในการพิมพ์ หนังสือ พระคัมภีร์ แผนที่ เอกสารต่างๆ แสตมป์ ธนบัตร ปัจจุบันใช้ในการพิมพ์งานที่เป็นศิลปะ และธนบัตร
4.3 แม่พิมพ์พื้นราบ ( PLANER PROCESS ) เป็นการพิมพ์โดยให้สีติดอยู่บนผิวหน้า ที่ราบเรียบของแม่พิมพ์ โดยไม่ต้องขุดหรือแกะพื้นผิวลงไป แต่ใช้สารเคมีเข้าช่วย ภาพพิมพ์ ชนิดนี้ได้แก่ ภาพพิมพ์หิน ( LITHOGRAPH ) การพิมพ์ออฟเซท ( OFFSET ) ภาพพิมพ์กระดาษ ( PAPER-CUT ) ภาพพิมพ์ครั้งเดียว ( MONOPRINT )

4.4 แม่พิมพ์ฉลุ ( STENCIL PROCESS ) เป็นการพิมพ์โดยให้สีผ่านทะลุช่องของแม่พิมพ์ลงไป สู่ผลงานที่อยู่ด้านหลัง เป็นการพิมพ์ชนิดเดียวที่ได้รูปที่มีด้านเดียวกันกับแม่พิมพ์ ไม่กลับซ้าย เป็นขวา ภาพพิมพ์ชนิดนี้ได้แก่ ภาพพิมพ์ฉลุ ( STENCIL ) ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ( SILK SCREEN ) การพิมพ์อัดสำเนา ( RONEO ) เป็นต้น

Litography printing press.

Image via Wikipedia

1918 illustration of a mimeograph machine. Out...

Image via Wikipedia

Stone used for lithography print with a Prince...

Image via Wikipedia

ตัวอย่างผลงาน

Picasso Erotic Art


ปาโบล ปิกัสโซ-Pablo Ruiz Picasso จิตรกร ประติมากร ศิลปินภาพพิมพ์ชาวสเปน เกิด 25 ตุลาคม ค.ศ.1881 ที่เมืองมาลากา ในสเปน เขาเป็นนักวาด นักแกะสลัก นักปั้น สนใจงานเซรามิกและงานเขียน ปิกัสโซ่เป็นบุตรชายของครูวาดเขียน Jsoe’ Ruiz Blasco และภรรยา Maria Picasso Lopez ซึ่งต่อมาได้เข้าเรียนในวิทยาลัยศิลปะ ซึ่งพ่อเขาไปเป็นอาจารย์อยู่ที่ Barcelono
เขาสนใจศิลปะตั้งแต่เด็กๆ เขาเริ่มเขียนรูปตอนอายุ7ขวบ โดยมีพ่อคอยช่วยแนะนำ จนกระทั่งอายุ19ปี เขาได้เดินทางไป paris ประเทศฝรั่งเศส ดินแดนที่ระอุไปด้วยกลิ่นไอของศิลปะสมัยใหม่ เขาเริ่มเขียนรูปอย่างเอาเป็นเอาตายตอนอายุ21ปี
ชื่อของเขาเริ่มขจรขจายตั้งแต่บัดนั้นมา ในฐานที่เขาเป็นผู้สานแนวคิดทาง CUBISM มาจากศิลปินกลุ่มPOST-IMPRESSIONISM และประสบความสำเร็จอย่างงามในแนวทางCUBISM
นับตั้งแต่งานในช่วงเวลาที่เรียกกันว่า “Blue Period” (1901-1904)ภาพเขียนที่ใช้โทนสีน้ำเงินเย็นชา เป็นที่มาของชื่อ ยุคน้ำเงิน เป็นต้นมา
ผลงาน 20ปีก่อนเขาจะเสียชีวิตลง สะท้อนความรู้สึกนึกคิด”ยามไม้ใกล้ฝั่ง” ของเขาตั้งแต่ปี ค.ศ.1953 เป็นต้นมา ถือได้ว่าเปิดศักราชแห่งการเขียนภาพที่แสดงออกทางเรือนร่างโนมเนื้ออย่าง โจ่งแจ้งไม่ว่าจะเป็น ศิวลึงค์ โยนี เต้านม สีหน้าอันทมึงทึง ลูกอัณฑะห้อยต่องแต่ง รูทวารยาน หรือดวงตาคู่ที่ฉายแววผีห่าซาตานที่คอยจ้องหาเยื่อ ซึ่งถูกนักวิจารณ์ตำหนิอย่างรุนแรงว่าเป็น”เฒ่าห้วงู” หรือพวก “ตัณหากลับ”
เพราะในช่วงที่เขาหนุ่มแน่นไฟแรงเนื้อหาสาระจะค่อนไปทางความเคลือนไหวทาง สังคมซึ่งต่างกับยุคบันปลายของชีวิตราวฟ้ากับดิน ขาวกับดำ ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว
ในปี คศ.1972 อันเป็นปีสุดท้ายที่เขามีชีวิตอยู่เขาลดการเขียนภาพลงไปเป็นอันมากเขียนเพียง2-3ภาพเท่านั้น
เขาเริ่มทำภาพพิมพ์แทน เส้นสายเนื้อหาก็ไม่พ้นเรื่องEROTIC เขาเป็นศิลปินที่มีไฟลุกโชนอยู่ตลอด แม้จะมีอายุ 91ปีแล้วก็ตาม เขาสั่งให้ช่างพิมพ์พิมพ์งานจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนวิญญาณจะหลุดลอยจาก ไป ปิดตำนานศิลปินยิ่งใหญ่แห่งยุค สิ้นลมวายชนม์ลงเมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ 1973 ณ.คฤหาสน์ชานเมือง paris

โฆษณา

แสดงความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

จำนวนการคลิกสุงสุด

%d bloggers like this: