ประวัติและผลงาน

ชื่อ วีระยุทธ   โพธิ์ศรี

โทร.0-4346-6124,   080-4090997, 144.2625 MHz.

อีเมลล์ : weerph@kku.ac.th   

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2551 ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่ง   เลขานุการโครงการ RDI  Symposium

ปี 2552 ที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 10                         ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

-ครูสอน วิชาศิลปะพื้นฐาน ม.1 –ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร (สพม. 25)

-ครูสอนวิชา การงานและอาชีพฯ,คอมพิวเตอร์,ศิลปะ โรงเรียนบ้านเลิงเปือยโรงเรียน

-ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน กีฬาไทยพื้นบ้าน (มวยไทย)โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา

-ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน กีฬาไทยพื้นบ้าน (มวยไทย) โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฏร์วิทยา

-ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน กีฬาไทยพื้นบ้าน (มวยไทย) โรงเรียนอานันทวิทยา

-ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน กีฬาไทยพื้นบ้าน (มวยไทย) โรงเรียนบ้านโคกท่า

– ปัจจุบัน ครูสอนวิชา ศิลปะ, การงานฯ ธุรการโรงเรียนอานันทนวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1)

การศึกษา   

– สถาบันราชภัฏเลย  คณะศิลปกรรม

ปริญญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต อีสาน คณะสังคมศาสตร์

สาขา รัฐศาสตร์ การปกครอง,

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชพครู  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ

– นธ.เอก MBU.isc.

ผลงานวิจัย และงานเขียน

– Moral and Ethic Development for Child and Youth in Formal Education System and Disadvantage Group in   Khon Khaen Community

– ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสำรวจศักยภาพพื้นที่แก่งละว้า เพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนา แบบบูรณาการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

งานเขียนรางวัลผู้ชนะการประกวดงานเขียนการ์ตูน40เรื่อง  “โครงการชีวจริยธรรมกับสังคม”  จัดโดย  UNESCO ฯ

รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้) สถานศึกษา 3 D ระดับสำนักงาน กศน. / กทม.

ฯลฯ

เป็นทูตไบเออร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

สอบไล่ได้นักธรรมศึกษาชั้น   เอก     สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น

สอบผ่าน ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น โดยใช้นามเรียกขาน HS4QJT

สอบผ่าน  หลักสูตรเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพขั้นพื้นฐาน

จบหลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือ (B.T.C.) รุ่นที่ 19

จบหลักสูตร เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นวิทยากร สำนักผู้ตรวจราชการที่ 8

จบหลักสูตร บ่มเพราะและพัฒนาบุคลากรสำหรับธุรกิจอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553

จบหลักสูตร Train-the-trainer ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (วิทยากรอาสาสมัคร ICT ชุมชน) ปี2554 ภาคอีสาน

จบหลักสูตร กอ.รมน.54  จังหวัดขอนแก่น

1.  จบหลักสูตรการศึกษา  การสอบ  และ  ฝึกอบรมทั่วไป

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร Computer Art and Graphic Design   วันที่ 8-14 มกราคม พ.ศ. 2550  จากศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมชอฟต์แวร์ภาคตะวันออเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร Games Developerจำนวน 4 วัน 30 ชั่วโมง   วันที่18-21 มกราคม 2550 จากศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมชอฟต์แวร์ภาคตะวันออเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร Cartoon and Character Design 30 ชม. ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2550 จากศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมชอฟต์แวร์ภาคตะวันออเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร 2D Animation โดยใช้ Flash 42 ชม. ระหว่างวันที่ 12-22  กุมภาพันธ์  2550 จากศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมชอฟต์แวร์ภาคตะวันออเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร Movie Editor   60 ชั่วโมง   ระหว่างวันที่ 24-31  มีนาคม  2550 จากศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมชอฟต์แวร์ภาคตะวันออเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร2D Animation โดยใช้ The TAB 24 ชม. ระหว่างวันที่23-25 เมษายน 2550  จากศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมชอฟต์แวร์ภาคตะวันออเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 5    ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2550จากศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ICT ขอนแก่น,SIPA ,ESAAN,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,เทศบาลนครขอนแก่น

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตและการแปรรูปแก่นตะวัน” ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น  3 Ds Max 9 ระหว่างวัน 18- 26 สิงหาคม 2550

ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , E-SAAN SOFTWARE  PARK

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร  “ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับชุมชน ” ระหว่าง 10-11 พฤศจิกายน 2550 จากศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ICT ขอนแก่น

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร  “ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ฯ ” ระหว่าง 10-11 พฤศจิกายน 2550 จากศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ICT ขอนแก่น

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธีกร” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 53  จากสำนักผู้ตรวจราชการที่ 8 ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย

 –   ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร AMD : CPU Advance Training  ปี 2552 จาก บริษัท เอเอ็มดี ฟาร์อีสต์ ประเทศไทย จำกัด

 –  ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรTrain-the-trainer ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (วิทยากรอาสาสมัคร ICT ชุมชน) กระทรวงเทคโนโลยีฯ

 –   ได้รับคัดเลือกเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำคู่การใช้โปรแกรม (Fee Ware) ปี 2554  จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 –   ได้ร่วมเข้า อบรsmedu | Social media for Education ปี 2554 จัดโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ฯลฯ

2. ร่วมส่งผลงานแสดงความคิดเห็นผ่านสื่องานเขียน ศิลปกรรมในการประกวด แข่งขัน

 –   รางวัลชมเชยการประกวดภาพระบายสีฝาผนัง หัวข้อ“เอเชี่ยนเกมส์ มิตรภาพไร้พรมแดน” วันที่5ธันวาคม 2541   จากห้างสรรพสินค้าโอเอซิส พลาช่า ศูนย์การค้าโฆษะคอมเพล็กซ์ ขอนแก่น

 –   รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพสิ่งแวดล้อม     วันที่  6   สิงหาคม  พ.ศ.  2542 จากโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

 –   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2542      วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2542

จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลยอดเยี่ยม ประกวดวาดภาพ เนื่องในวันสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปี 2542  วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2544  จากโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลเชิดชู ประเภทวาดภาพวิทยาศาสตร์  โรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 30 กรกฎาคม  พ.ศ. 2544  จากโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลชมเชยประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ“ เพื่อนชวนเพื่อน ห่างไกลยาเสพติด ” วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ.  2544  จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 –   รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ “ เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ”     วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2544 จากสำนักงานป่าไม้เขตขอนแก่น กรมป่าไม้

 –   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ นักศึกษา วันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ.2544 จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ เนื่องในวันเอดส์โลก WORLD AIDS DAY 2001วันที่  1 ธันวาคม  2544 จากสำนักงานสาธารสุขจังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลชนะเลิศ การประกวดงานปั้นแต่ง  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2545วันที่ 12  มกราคม  พ.ศ.  2545 จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  กรมศิลปากร

 –   รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ  เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม  พ.ศ. 2545 จากสำนักงานป่าไม้เขตขอนแก่น กรมป่าไม้

 –   รางวัลดีเด่น การประกวดวาดภาพในงานสัปดาห์รณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2545 จากโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพ เนื่องในวันสัปดาห์สุนทรภู่         วันที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2545 จากโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดวาดภาพหัวข้อ ฉันรักอีสาน ในวันคล้ายวันศิลป์ พีระศรี วันที่  12  กันยายน 2545 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 –   รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดวาดภาพบ้านน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ประจำปี 2545วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545 จากศูนย์อนามัยและสิ่งแวดล้อมเขต 6 ขอนแก่น

 –   รางวัลดีเด่นประกวดวาดภาพ หัวข้อ รอยยิ้มสร้างสุข งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติวันที่ 3 พฤศจิกายน 2545 จากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต

 –   รางวัลที่ 2 การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ“5 ปีของการปฏิรูปการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

ในงานประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4   วันที่  10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 จากสถาบันพระปกเกล้า

 –   รางวัลชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพ โครงการวาดภาพเยาวชนสวนประตูเมืองวันที่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  จากสำนักงานเทศนครขอนแก่น

 –   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2546 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2546 จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 –   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดวาดภาพ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ วันที่ 14  มรกาคม  พ.ศ.2546 จากสำนักงานบริหารจัดการในพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ที่ 9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 –   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การประกวดวาดภาพปลาสวย  งานเกษตรภาคอีสาน  วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2546  จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 –   รางวัลผู้ชนะการประกวดงานเขียนการ์ตูน “ โครงการชีวจริยธรรมกับสังคม ”   วันที่   28  เมษายน พ.ศ.  2548  จาก BIOTEC   ,   มูลนิธิสาธารสุขแห่งชาติ  ,  โครงการชีวจริยธรรม  ,  UNESCO

 –   รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา เรื่องเคมีกับชีวิตประจำวัน ครบรอบ 96 ปี เคมี จุฬาฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2549  จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 –   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้) สถานศึกษา 3 D ระดับสำนักงาน กศน. / กทม.

วันที่ 25 กันยายน 2552 จาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 –   เป็นผู้ฝึกสอน ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตองหญิง ระดับช่วงชั้นที่ 1- 2 การแข่งขันกีฬาวันเด็กแห่งชาติ        ปี 2553 วันที่ 9 มกราคม 2553 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 –   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพ ชื่อภาพ “ขอนแก่น ดินแดนวัฒนธรรม สุดเลิศล้ำ ภูมิปัญญา ”มหกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ระดับ ประชาชนทั่วไป จาก จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ฯลฯ

3.  กิจกรรมด้านอาสาสมัคร  เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และได้รับคัดเลือกแต่งตั้ง

 –   เป็นกรรมการดำเนินงานงานรักษ์เมืองเนื่องในวันคุ้มครองโลก Earth Day 2002   วันที่ 6 สิงหาคม 2544   จากเทศบาลนครขอน ร่วมกับ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขอนแก่น

 –   ได้เป็นผู้มีคุณธรรมด้าน เอื้อเฟื้อ  วันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ.  2545   จากโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 –   ได้เป็นผู้มีผลงานด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์“ได้รับเข็มขามแก่นครสดุดี”วันที่ 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546  จากโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 –   ได้รับยศพลทหาร สังกัด จทบ.ขก. เหล่า ทหารราบ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 จากจังหวัดทหารบกขอนแก่น  ตามสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1

 –   ได้เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540   พ.ศ. 2547  จากองค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ

 –   เป็นผู้ก่อตั้งชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหามกุฏ อีสาน ใช้นามเรียกขาน MBU   วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547  จาก มมร.อส. ,ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหามกุฎ อีสาน VR.144.2625 MHz. CB254 CH.44

 –   ได้เข้าร่วมกับศูนย์วิทยุนารายณ์จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับนามเรียกขาม นายรายณ์388วันที่ 24 มกราคม 2548  จากศูนย์วิทยุนารายณ์ขอนแก่น CB 245 MHz. CH 80

 –   ได้รับเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น โดยใช้สัญญาณเรียกขานHS4QJT    วันที่ 25 เมษายน2548  จากคณะกรรมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช)

 –   ได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร   ประจำปี 2548 , 2549 , 2550   จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  จังหวัดขอนแก่น

 –   ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ   ปีการศึกษา 2549  จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  จังหวัดขอนแก่น

 –   ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าฝ่าย วาทศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปกรรม ที่1/2549    ปีการศึกษา 2549  จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  จังหวัดขอนแก่น

 –    ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาท -สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ระยะ20วัน)   วันที่ 1 – 20 เมษายน พ.ศ. 2549 จากวัดป่ารัตนมงคล ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 –   ได้รับคัดเลือกในการเขียนเรียงความเรื่องเล่าอาชีพในฝัน ของเยาวชน ในโครงการเมื่อความคิดออกเดินทาง  2  ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนักศึกษาชาวเยอรมันนี ,โครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชนอาสาสมัคร (YV)

 –   ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแจ้งข่าวศูนย์วิทยุโครงการบ้านปลอดภัย นามเรียกขาน KB080    วันที่ 1 ตุลาคม  2549 จากศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานนายกรัฐมนตรี (ศป.ข.สน.จชตน.)

 –   ได้รับคัดเลือกจากการเขียนบทความของ ทั่วประเทศเข้าเป็นอาสาสมัครในงาน  สมัชชาสังคมไทย  (TSF)ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต     ในวันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ. 2549  จากเครือข่าย NGOs และองค์กรภาครัฐและเอกชน

 –   ได้รับคัดเลือกในการเขียนบทความ ของ น.ศ.ทั่วประเทศทุกภาคที่เข้าร่วม  ค่ายประชาธิปไตยฯ (ครั้งที่ 2)  “คนหนุ่มสาวกับการพัฒนาประชาธิปไตย”      วันที่  27 -29  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2549  จากศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD)   , มูลนิธิฟรีดริด เอแบร์ท (FES)

 –   ได้รับการคัดเลือกเป็นทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม      จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (UNEP)   ,  บริษัทไบเออร์ ฯ

 –   ได้ตั้งกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน 12 กอง    วันที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ. 2549  จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  จังหวัดขอนแก่น

 –   เป็นประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหามกุฏ อีสาน เข้าร่วมประชุมสรรค์หานายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น   วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ.   2550จากสำนักงานนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น

 –   เป็นประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมาหมกุฏในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการออมวันละบาท เพื่อสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ร่วม กับชมรมธาร-น้ำใจ คน พม.โดยเข้าร่วมตั้งสัจจะวัน1 บาท  เริ่มวันที่ 1ม.ค. 2550 – 5 ธ.ค. พ.ศ. 2550จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ชมรมธารน้ำใจ คน พม.

 –   ได้เป็นอาสาสมัครพิทักษ์กระดึง จังหวัดเลย   วันที่ 2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 จากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

 –   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมค่าย ภาษา กวี ดนตรี ศิลปะ ณ ทุ่งกะมัง    วันที่ 3-4  กุมภาพันธ์  2550 จากเขตอนุรักษ์พันธ์พืชและสัตว์ป่าภูเขียว ทุ่งกะมัง จังหวัดชัยภูมิ และ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

 –   ได้เป็นผู้เสียสละ เพื่อทำคุณประโยชน์ โดยเขียนข้อความ บริจาคเก้าอี้ 130 ตัว ให้ไว้ วันที่  28 กุมภาพันธ์  2550  จากคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 –   ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าฝ่าย วาทศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปกรรม ที่1/2549    ปีการศึกษา 2550  จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  จังหวัดขอนแก่น

 –   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมค่าย บูรณาการ รักถิ่น รักภาษา กวี ดนตรี ศิลปะ ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ  วันที่ 19-20 มกราคม  2551  จากเขตอนุรักษ์พันธ์พืชและสัตว์ป่าภูเขียว ทุ่งกะมัง จังหวัดชัยภูมิ และ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ฯลฯ

4.  กิจกรรม งานแข่งขันด้านกีฬา

 –    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน วิ่ง 800 เมตร เนื่องในงานแข่งขันกีฬาฯ  วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2536   จากกลุ่มโรงเรียนท่าหิน , สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองขอนแก่น

 –   รางวัลชนะเลิศ  การแข่งฟุตบอล   ในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2539         วันที่  13  กันยายน  พ.ศ.  2539 จากโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลชนะเลิศ แข่งวิ่งผลัด 4/200 เมตร  ในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2539 วันที่  13 กันยายน  พ.ศ.  2539  จจากโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลชนะเลิศ แข่งวิ่งผลัด 4/400 เมตร  ในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2539วันที่  13 กันยายน  พ.ศ.  2539 จากโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย ในการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2540 จจากโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ฯ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 –    รางวัลชนะเลิศ กรีฑา  การแข่งขันวิ่ง 400 เมตรชาย ในการแข่งขันกีฬาภายใน   วันที่ 12  กันยายน พ.ศ. 2540 จากโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ฯ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 –   ได้รับคัดเลือก เป็นนักกีฬาดีเด่น คณะผุดผาดโกมุท  ในการแข่งขันกีฬาภายใน   วันที่  4  กันยายน   พ.ศ. 2541  จากโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ฯ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลชนะเลิศ  กรีฑาวิ่ง  200  เมตรชาย    ในการแข่งขันกีฬาภายใน   วันที่  4  กันยายน   พ.ศ. 2541       จจากโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ฯ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กรีฑาวิ่ง  800  เมตรชาย  ในการแข่งขันกีฬาภายใน  วันที่  4  กันยายน   พ.ศ. 2541  จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 –    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กรีฑา ทุ่มน้ำหนักชาย   ในการแข่งขันกีฬาภายใน   วันที่  4  กันยายน   พ.ศ. 2541  จาก โจากโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ฯ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กรีฑา ขว้างจักรชาย   ในการแข่งขันกีฬาภายใน     วันที่  4  กันยายน   พ.ศ. 2541  จจากโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ฯ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลชนะเลิศ   กรีฑาวิ่ง 400 เมตรชาย การแข่งขันกีฬาภายใน“ ดอนพลับเกมส์ ” วันที่ 3 กันยายน  พ.ศ.2542  จากโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ฯ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาภายใน “ดอนพลับเกมส์”วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2542  จจากโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ฯ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 –   รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ปริญญาตรี กีฬามหามกุฏเกมส์ ครั้งที่ 6 วันที่ 11ธันวาคม  พ.ศ.2548  จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 –   รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬา ชักเย่อ  ปริญญาตรี กีฬามหามกุฏเกมส์ ครั้งที่ 6   วันที่ 11ธันวาคม  พ.ศ.2548จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 –    รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ปริญญาตรี กีฬามหามกุฏเกมส์ ครั้งที่ 6 วันที่ 11ธันวาคม  2548จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ฯลฯ

โฆษณา

แสดงความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

จำนวนการคลิกสุงสุด

%d bloggers like this: